Menu
EUR
  • Fysieke winkel in Heerenveen
  • Persoonlijk contact
  • Unieke collecties

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

SoMuch Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met SoMuch.nl betreffende de verkoop, levering en betaling van producten en/of diensten.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan SoMuch.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door SoMuch.nl niet geaccepteerd.

1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij SoMuch.nl

1.5 SoMuch.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

1-6 Bij een Geschil kunt u dit voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes opgesteld door SoMuch.nl zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2 Prijs vermeldingen op de website van SoMuch.nl , eventuele folders en advertenties zijn onder voorbehoud van typefouten. Indien de redelijkheid en billijkheid evident maakt dat het product voor een dusdanig lage prijs niet te koop gesteld had mogen worden, kan de potentiële (internet)-koper geen rechten ontlenen aan de tot stand gekomen digitale verkoop.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met SoMuch.nl komen pas dan tot stand wanneer SoMuch.nl een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. SoMuch.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen
4.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, op de SoMuch.nl internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De artikelen van SoMuch.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van SoMuch.nl.

5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door SoMuch.nl geleverde artikelen en/of diensten te geschieden direct bij levering of per bank voor levering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is SoMuch.nl gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van euro 100,00. SoMuch.nl claimt ook de wettelijke rente op de buitengerechtelijke kosten. Deze loopt vanaf de datum dat client in gebreke is.

5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5.5 Niet tijdige betaling geeft SoMuch.nl het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

5.6 SoMuch.nl is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door SoMuch.nl te verrichten prestaties.

5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van SoMuch.nl verrekening van facturen toe te passen.

5.8 Door SoMuch.nl in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling noch enig retentie recht.

Artikel 6 Verzending en aflevering
6.1 Het transportrisico is tot het moment van aflevering voor risico van SoMuch.nl.

6.2 SoMuch.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6.3 SoMuch heeft een vast verzend tarief van 4,95 euro voor goederen t/m 10 kg, daarboven wordt de prijs als pakket prijs gerekend.

Voor buiten Nederland geldt een aander tarief en dit word gerekend bij uw bestelling.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 SoMuch.nl behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door SoMuch.nl aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen. Zolang de afnemer niet nakomt behoudt SoMuch.nl zich alle rechten en weren voor hetgeen betekent dat het SoMuch.nl vrij staat om alle middelen die hem ter beschikking staan in te zetten tot verhaal van de openstaande nota’s inclusief daaronder begrepen de incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. SoMuch.nl is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

8.2 Overschrijding van een lever termijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van SoMuch.nl of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd welke was aangegeven met meer dan twee maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding. Is de afnemer geïnformeerd over de vertraging en gaat hij akkoord met een latere levertijd dan kan hij aan de gestelde twee maanden vertraging in de levertijd geen rechten ontlenen behalve indien dit door SoMuch.nl schriftelijk is bevestigd.

Artikel 9 Reclames
9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan SoMuch.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt SoMuch.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat SoMuch.nl er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 9.3 Indien een reclame door SoMuch.nl gegrond wordt bevonden, kan SoMuch.nl overgaan tot het volgende: A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen. B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan SoMuch.nl worden afgegeven. C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding. 9.4 De afnemer dient in alle gevallen SoMuch.nl drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 10 Retouren
Producten kunnen retour gezonden worden, mits de artikelen ongewassen en ongedragen zijn en de originele labels intact. De artikelen dienen binnen 14 dagen retour gezonden te worden. Voor onduidelijkheden kunt u altijd via mail of telefoon contact met ons opnemen.De kosten voor het terugsturen van het retourpakketje is voor eigen rekening.

Geld retour: Je stuurt je artikel(en) retour en ontvangt het door jou betaalde bedrag terug op je rekening. Let op: Indien je een gedeelte van de bestelling retour stuurt ontvang je geen verzendkosten retour. Je geld zal binnen 14 werkdagen worden teruggestort. De kosten voor het terugsturen van het retourpakketje is voor eigen rekening.Artikelen met korting kunnen geruild worden binnen 14 dagen. U ontvangt dan uw geld binnen 14 werkdagen op uw rekening of u kiest voor een ander artikel.

Dit geldt ook voor artikelen van de Outlet,hiervoor ontvangt u een tegoed bon.

Retour adres is: SoMuch,Wettertoer 17 8442PC Heerenveen

Artikel 11 Garantie
11.1 SoMuch.nl verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry-in" garantie van Eén (1) jaar, na overleg van een origineel aankoopbewijs. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een fout diagnose worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatie termijn van die leverancier.

11.2 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door SoMuch.nl op te geven adres.

11.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd. B: indien de installatie of montage van de meubels/goederen op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd c.q. zijn gebruikt. C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens SoMuch.nl zijn verricht. D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen. E: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. F: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires. G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door SoMuch.nl echter geen defect geconstateerd kan worden. 10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt Twee (2) maanden garantie gegeven.

Artikel 12 Handelsmerk
12.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door SoMuch.nl afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van SoMuch.nl blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

13.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor SoMuch.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal SoMuch.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van SoMuch.nl.

13.3 De afnemer vrijwaart SoMuch.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.


Artikel 14 Overige bepalingen
14.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 Gebruik van de website/overname recht
15.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van SoMuch.nl mag de inhoud van de website buiten particulier gebruik niet worden verveelvuldigd. SoMuch.nl beroept zich op de auteurswet, de data bankenwet en de wet geschriftenbescherming. Overtreders zullen zowel de kosten in als buiten rechte dienen te vergoeden.

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!